26 November

Lisbon , Beyond

18:00 / Calouste Gulbenkian Foundation

Beyond - European Tour 2023 Jakub Józef Orliński, Countertenor Il Pomo d’Oro Vocal and instrumental works from 17th-century Italy.