06 December

Torino, Beyond

20:30 / Conservatorio Giuseppe Verdi

Beyond - European Tour 2023 Jakub Józef Orliński, Countertenor Il Pomo d’Oro Vocal and instrumental works from 17th-century Italy.